FaktorPlus

Opowiadamy się za

Profil firmy FaktorPlus

»You cannot manage what you cannot measure«

Cyfryzacja i transformacja energetyczna będą w najbliższych latach w centrum uwagi wielu przedsiębiorstw. Wyzwanie polegające na optymalizacji istniejących w nich struktur jest złożone i porównywalne z puzzlem, w którym na koniec wszystko musi się idealnie zazębiać. Należy utrzymać ekologię i ekonomię w równowadze a przy tym pamiętać o własnych pracownikach i podążać za koncepcją integracyjną, która w dłuższej perspektywie czasu zaowocuje udoskonaleniami na wielu poziomach. Realizacja odbywa się w małych krokach w sposób strategicznie ukierunkowany na cel i bazuje na solidnych faktach. FaktorPlus oferuje zgromadzone na przestrzeni dekad doświadczenie i związane z nim ugruntowane procesy, produkty, strategie i programy, ale również własny zespół projektantów celem zaprojektowania rozwiązań pod indywidualnego klienta. Jednym z naszych szczególnych atutów jest uwzględnianie istniejących struktur oraz możliwość łączenia w sieć różnych systemów, aby poprzez inteligentne połączenie i analizę danych generować wiarygodne raporty służące za solidną podstawę do podejmowania decyzji biznesowych. Ponadto stale jesteśmy w ścisłym dialogu z naszymi klientami i w ten sposób zapewniamy adaptację strategii do nagłych wydarzeń. Wielu z naszym klientów postrzega nas już jako długoletniego partnera u swego boku, który pomaga im kontynuować ich biznesową historię sukcesu.

FaktorPlus im Profil

»You cannot manage what you cannot measure«

Digitalisierung und Energiewende stehen in den nächsten Jahren im Fokus vieler Unternehmen. Die Herausforderung, bestehende Unternehmensstrukturen entsprechend zu optimieren, ist komplex und vergleichbar mit einem Puzzle, bei dem alle Maßnahmen am Ende perfekt ineinandergreifen müssen. Es gilt Ökologie und Ökonomie im Gleichgewicht zu halten, dabei die eigenen Mitarbeiter zu berücksichtigen sowie einen integrativen Ansatz zu verfolgen, der langfristig mehrschichtige Verbesserungen mit sich bringt.
Die Umsetzung erfolgt strategisch zielorientiert in kleinen Schritten und basiert auf einer soliden Faktenbasis. FaktorPlus bietet jahrzehntelange Erfahrung und damit verbunde etablierte Prozesse, Produkte, Strategien und Programme aber auch ein eigenes Entwicklerteam, um kundenindividuelle Lösungen zu entwickeln. Eine unserer besonderen Stärken ist die Berücksichtigung bestehender Strukturen und die Möglichkeit, verschiedene Systeme zu vernetzen, um durch intelligente Verknüpfung und Auswertung von Daten belastbare Reports zu erzeugen, die als zuverlässige Grundlage für unternehmerische Entscheidungen dienen. Darüber hinaus stehen wir permanent im engen Dialog mit unseren Kunden und sichern so die Anpassung der Strategie an kurzfristig auftretende Ereignisse. Viele unserer Kunden sehen uns mittlerweile als langjährigen Partner an ihrer Seite, der ihnen hilft ihre unternehmerische Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.

Obszary działalności

Tworzenie oprogramowania i cyfryzacja

Dzięki naszym obu portalom oprogramowania mamy już teraz  wydajne narzędzia w naszej palecie produktów. Konsekwentne i ciągłe doskonalenie w stałym dialogu z klientem gwarantuje praktyczność systemów oraz zrozumienie potrzeb użytkownika. Dzięki otwartości systemów możliwe jest także opracowanie i szybka integracja rozwiązań odpowiadających indywidualnym wymogom klienta. 

Usługi doradcze i projektowe

Obszar »Energia, Środowisko, Cyfryzacja, Konsulting i Obsługa Serwisowa« obejmuje nasze usługi doradcze i projektowe. Chętnie udzielimy Państwu wsparcia w Państwa projektach i wskażemy także możliwości wsparcia finansowego.

Technologia pomostowa

Obszar »Technika Zastosowań/Płyny/Produkty« zapewnia dzięki optymalizacji klasycznych silników spalinowych i stacji tankowania niezawodny filar w postępujących zmianach technologicznych zmierzających do alternatywnych systemów napędowych. Oferujemy tu »technologię pomostową«, dzięki której w ramach istniejącego już taboru możliwe są redukcje kosztów i emisji a także poprawa jego stanu technicznego. Do obszaru tego należą następujące komponenty FaktorPlus:

Historia

»Całość jest czymś więcej niż sumą elementów składowych«

Firma FaktorPlus została założona w 2005 r. (jako »Chemical Trading«) i rozpoczęła swoją działalność od dystrybucji produktów do optymalizacji silników i paliw. Intensywna aktywność w tym obszarze doprowadziła do przejścia od pojedynczych produktów do kompleksowego systemu, aby jednocześnie osiągnąć cel na kilku płaszczyznach: obniżenia kosztów i redukcji emisji. Nowe obszary działalności rozszerzyły profil naszego przedsiębiorstwa w sektorze systemów RetroFit (iniekcja gazu w silnikach wysokoprężnych – np. wodór, LPG lub CNG) w przypadku eksploatacji DualFuel oraz optymalizacji procesów stacji tankowania z kontrolą dostaw, zapewnieniem jakości i automatycznym dozowaniem uszlachetniacza celem ustabilizowania magazynów i optymalizacji oleju napędowego.

Wraz z rozszerzeniem obszarów działalności rosła również potrzeba nadrzędnego elementu, który zarządzałby i kontrolowałby związane z tymi obszarami usługi. Aby elastycznie kształtować także przyszłe udoskonalenia zdecydowaliśmy się na opracowanie własnego oprogramowania monitorującego. Ciągłe poszerzanie naszej palety produktów oraz konsekwentna koncentracja na usługach miały od tego momentu być także widoczne w nowej nazwie firmy: FaktorPlus GreenTechnology. Przeprowadzono certyfikację komponentów pod kątem ich skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania oraz zgłoszenie patentowe dla procedury redukcji emisji FaktorPlus/FaktorPlus CO2-System. W celu kompleksowej, a więc wykraczającej także poza naszą pierwotną uwagę opieki nad klientem, obszar »Energia, Środowisko, Cyfryzacja, Konsulting i Obsługa Serwisowa« został utworzony na nowo. Również w jego przypadku stawiamy na opracowane przez nas oprogramowanie pod nazwą »e-MON«. Tak jak w przypadku »FP MONITORING« również tu stosowana jest najnowsza technologia: oba systemy operują na bazie chmury jako Saas (»Software as a Service«) i dzięki temu mogą być szybko zintegrowane ze środowiskiem klienta. Za pomocą różnych interfejsów tworzymy połączenia między lub z systemami zewnętrznymi celem umożliwienia dostarczenia kwalifikowanych danych, raportów i tym samym solidnych podstaw do podejmowania decyzji. W ścisłej współpracy z naszymi klientami możliwe jest przez to opracowanie strategii opierających się na rzeczywistych danych oraz zagwarantowanie optymalnego wyniku.

Nasza wizja

FaktorPlus

Partner u Twego boku

Postrzegamy transformację energetyczną jako szansę na pozytywne zmiany a cyfryzację nie jako drogę do chaosu lecz zbudowanie wewnątrz firmy sieci powiązań i struktur aby móc sprostać przyszłym wyzwaniom biznesowym. Od doradztwa fokusowego poprzez studium wykonalności aż po realizację towarzyszymy przedsiębiorstwom na ich drodze do zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy zdania, że zawsze można coś zoptymalizować: »Lepsze jest wrogiem dobrego« przy czym w tej wizji nie tracimy z zasięgu wzroku kosztów i korzyści: dobra inwestycja musi się oczywiście zamortyzować. Konieczne jest przy tym ustrukturyzowane i transparentne postępowanie:

1.
Wysłuchanie
2.
Zrozumienie
3.
Analiza
4.
Zaprojektowanie
5.
Realizacja
6.
Doradztwo
1.

Wysłuchanie

2.

Zrozumienie

3.

Analiza

4.

Zaprojektowanie

5.

Realizacja

6.

Doradztwo

Wspólny postęp

Aby mogli się Państwo nadal koncentrować na swojej głównej działalności biznesowej, opracowujemy wspólnie rozwiązania dla Państwa indywidualnej drogi w kierunku zrównoważonego rozwoju. Nasza strategia opiera się na ciągłym utrzymywaniu ekologii i ekonomii w stałej równowadze. W tym celu dbamy o to, żeby składane przez nas dla Państwa niezbędne »puzzle« cechowały się wartością dodaną i wykorzystujemy przy tym nasze własne produkty z zakresu oprogramowania oraz wieloletnie doświadczenie w obszarze cyfryzacji.

nia oraz wieloletnie doświadczenie w obszarze cyfryzacji.

Nasza lokalizacja

FaktorPlus GreenTechnology GmbH

Im Kreise 18
29221 Celle, Niemcy
Tel. +49 (0) 5141 – 9 74 34 – 0
Fax +49 (0) 5141 – 9 74 34 -19
E-Mail: info@faktorplus-system.de

Godziny otwarcia

Pn.-Czw.: od 9.00 do 17.00

Pt.:          od 9.00 do 15.00

[borlabs-cookie id="googlemaps" type="content-blocker"] [/borlabs-cookie]