Referencje

Od założenia naszej firmy w 2005 r. udało nam się już sporo osiągnąć…

»Razem bylibyśmy w stanie osiągnąć wiele« Friedrich von Schiller

W FaktorPlus spoglądamy na wieloletnią współpracę z klientami i liczne projekty, które wspólnie doprowadziliśmy do celu. Ponieważ projekty te często dotyczą innowacyjnych obszarów, nie możemy otwarcie mówić o wszystkich sukcesach, jednak chcielibyśmy mimo to przedstawić kilka przykładów, które poddaliśmy anonimizacji. Dobre rozwiązanie musi być »skrojone pod klienta« i musi do niego optymalnie pasować. W naszych projektach zawsze myślimy w sposób neutralny z koniecznym dystansem i odpowiednią dalekowzrocznością.    

Cyfryzacja warsztatu / Oprogramowanie warsztatowe

Klient dysponował już bardziej niezawodnym aczkolwiek starszym oprogramowaniem warsztatowym, do którego użytkowania dostosowane były i dobrze funkcjonowały procesy operacyjne. Wadą istniejącego rozwiązania były z jednej strony niezliczone wydruki papierowe a z drugiej wymagające czasu, ręczne i opóźnione w czasie zwrotne zgłaszanie zleceń. 

FaktorPlus opracował dwukierunkowy interfejs pomiędzy oprogramowaniem warsztatowym a systemem FP MONITORING celem cyfrowego zsynchronizowania parametrów zleceń między oboma systemami. Dzięki nowo utworzonym aplikacjom wszystkie istotne dane zlecenia są przedstawiane w sposób przejrzysty. Mistrzowie uzyskali możliwość delegowania i priorytetyzacji zleceń bezpośrednio w systemie. W trzecim etapie utworzono aplikacje na tablet wykorzystywane przez monterów celem wglądu do zleceń, wykonania ich zgodnie z instrukcjami a następnie przesłania cyfrowej informacji zwrotnej. Dzięki wykorzystaniu naszego sprzętu telematycznego w pojazdach system potrafi pokazać monterowi dokładną pozycję parkowania autobusów na wielkim terenie zajezdni i zapewnia tym samym znaczną oszczędność czasu. Wszystkie działania serwisowe są protokołowane przez system FP MONITORING i dostępne dla pracowników warsztatu w formie »cyfrowej książki serwisowej«. Po rozbudowanej fazie testowej system przeszedł w styczniu 2022 r. w fazę normalnej eksploatacji.     

KLIENT: Lokalny pasażerski transport publiczny

BRANŻE: Transport pasażerski

OBSZAR: Cyfryzacja, tworzenie oprogramowania, tworzenie interfejsów

Doradztwo fokusowe w obszarze ochrony klimatu

  • Przeprowadzenie doradztwa fokusowego w obszarze ochrony klimatu
  • Zdefiniowanie status quo (stanu obecnego) w obszarze ochrony klimatu
  • Opracowanie strategii ochrony klimatu z określeniem głównego obszaru
  • Klasyfikacja i priorytetyzacja strategii działania
  • Terminarz i plan działań krótko- i średniookresowych
  • Warsztaty dot. oceny wyników oraz perspektywa na przyszłość

FaktorPlus doradzał już klientowi na etapie wnioskowania o środki pomocowe i wspierał go do końca doradztwa fokusowego. Po analizie podjętych już działań z zakresu ochrony klimatu i zdefiniowaniu status quo opracowana została strategia dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta oraz określono główny obszar działania. Podczas prezentacji wyników FaktorPlus poinformował również o wskazanych działaniach dodatkowych oraz potencjalnych możliwościach wsparcia finansowego w obszarze ochrony klimatu.

KLIENT: Lokalne przedsiębiorstwo utylizacji odpadów

BRANŻA: Utylizacja

OBSZAR: Koncepcja, konsulting

Studium wykonalności

  • Wykonanie studium wykonalnosci
  • Analiza stanu obecnego (staus quo)
  • Badanie rynku dostępnych alternatywnych technologii napędu
  • Analiza i wybór kluczowych technologii
  • Weryfikacja pod kątem przydatności dla branży
  • Analiza infrastuktury i możliwości ładowania
  • Ocena kosztów / korzyści
  • Możliwości wsparcia finansowego
  • Podsumowanie / Prezentacja końcowa / Rekomendacja kolejnych kroków

Dla klienta z branży utylizacji odpadów opracowane zostało studium wykonalności z zakresu wykorzystania alternatywnych i bardziej przyjaznych dla środowiska technologii napędowych. Analiza rynku wykazała obecnie dla obszaru utylizacji odpadów dwie istotne pod kątem praktycznym technologie dla pojazdów: pojazdy o napędzie wodorowym i elektrycznym. Uwzględniono również nieistniejącą jeszcze infrastrukturę ładowania oraz potencjały wytwarzania na miejscu wodoru wzgl. prądu elektrycznego (fotowoltaika). Podczas prezentacji wyników FaktorPlus poinformował również o wskazanych działaniach dodatkowych oraz potencjalnych możliwościach wsparcia finansowego w obszarze ochrony klimatu.

KLIENT: Lokalne przedsiębiorstwo utylizacji odpadów

BRANŻA: Utylizacja

OBSZAR: Koncepcja, konsulting

Analiza potencjału wytwarzania wodoru

Analiza potencjału wytwarzania wodoru na wysypisku śmieci

Klient rozważał zbudowanie na terenie istniejącego wysypiska instalacji do elektrolizy wytwarzającej zielony wodór i ewentualnie zasilanie nim następnie pojazdów wyposażonych w ogniwa paliwowe. W tym celu wykonana została zasadnicza analiza technicznie wykonalnego regeneracyjnego potencjału do wytwarzania energii elektrycznej (fotowoltaika). Następnie na podstawie danych producenta pojazdów oszacowano ile pojazdów użytkowych wyposażonych w ogniwa paliwowe może być tą energią napędzanych.

KLIENT: Lokalne przedsiębiorstwo utylizacji odpadów

BRANŻA: Utylizacja

OBSZAR: Koncepcja, konsulting

Zastosowanie wodoru w generatorach i pojazdach

Wtrysk wodoru w silnikach wysokoprężnych (»dual fuel«)

U klienta zainstalowany został system MultiGas-Injection (MGI) zarówno w generatorze jak i pojazdach klienta. Umożliwia on częściowe dodawanie wodoru do konwencjonalnego oleju napędowego. Zastąpienie części oleju napędowego pozwala zarówno na uzyskanie oszczędności po stronie kosztów paliwa jak i bardziej przyjaznego dla środowiska poziomu emisji silnika. Za pomocą zakrojonych na szeroką skalę pomiarów możliwe było potwierdzenie faktycznie uzyskanych oszczędności.      

KLIENT: Przemysł

BRANŻA: Spółka budowlana, kopalnia odkrywkowa

OBSZAR: Wtrysk wodoru w generatorze dieslowskim i maszynach budowlanych

Cyfrowy asystent tras

Nasz klient używał już oprogramowania branżowego wiodącego producenta do celów zarządzania trasami odbioru odpadów i poszukiwał teraz rozwiązania pozwalającego w sposób aktualny wizualizować trasy za pomocą tabletu w pojeździe do odbioru odpadów celem zapewnienia, iż również kierowcy bez znajomości miejscowości odbiorą odpady ze wszystkich pojemników i żadnego nie zapomną.    

W pierwszym etapie zdefiniowano interfejs udostępniający z oprogramowania branżowego wszystkie wymagane informacje. Następnie FaktorPlus opracował zarówno aplikację na pulpit do wizualizacji tras i modyfikacji wstępnie zdefiniowanych kierowców i pojazdów jak również wersję na tablet do wizualizacji trasy w śmieciarce. W ten sposób kierowca może łatwo rozpoznać, czy objechał już wszystkie należące do danej trasy ulice i które ewentualnie nie zostały jeszcze zrealizowane. Na koniec aplikacja przedstawia podsumowanie do ostatecznego zatwierdzenia przez kierowcę. Aplikacja jest od 2018 r. z sukcesem stosowana przez klienta.   

KLIENT: Lokalne przedsiębiorstwo utylizacji odpadów

BRANŻA: Utylizacja

OBSZAR: Tworzenie oprogramowania, programowanie interfejsów

System FaktorPlus CO2 (Przemysł)

  • Redukcja kosztów paliwa
  • Redukcja emisji szkodliwych spalin
  • Monitoring odwiertów w czasie rzeczywistym
  • Monitoring zbiorników (poziomy/ zużycia)
  • Niezależny od zasilania sieciowego monitoring kontenerów i aktywów w danej lokalizacji 

Klient poszukiwał możliwości obniżenia swoich bardzo wysokich kosztów paliwa i jednocześnie poprawy bilansu ekologicznego jak również gotowości operacyjnej swoich pojazdów i maszyn. W 2005 r. jego uwagę przyciągnął nasz opatentowany system FaktorPlus CO2. Trzy komponenty FP PURGE, FP ENERGIZE i FP 4000 optymalnie nadawały się do zastosowania u klienta i od tego czasu są używane do dziś.  Z czasem konieczne stało się dokładniejsze dokumentowanie poziomów zużycia i czasów pracy, aby móc je następnie poddawać analizie. Doprowadziło to do zastosowania systemu FP MONITORING i wiążącego się z tym m.in. dokładnego monitorowania poziomów zbiorników, pozycji GPS, cyfryzacji danych stałych oraz interwałów konserwacyjnych jak również zarządzania należących do zasobów firmy obiektów także bez stałego zasilania w energię elektryczną. Ponadto mogliśmy wykonać dla klienta integrację indywidualnych rozwiązań z zakresu oprogramowania dostosowanych specjalnie do jego potrzeb.

 

KLIENT: Lokalne przedsiębiorstwo utylizacji odpadów

BRANŻA: Utylizacja

OBSZAR: Koncepcja, konsulting

System FaktorPlus CO2 (Handel/Transport)

  • Redukcja kosztów paliwa
  • Redukcja emisji szkodliwych spalin
  • Monitoring pojazdów w czasie rzeczywistym
  • Monitoring zbiorników (poziomy/ zużycia) i dystrybucji oleju napędowego przez stację tankowania

Klient poszukiwał możliwości obniżenia kosztów paliwa i jednocześnie redukcji szkodliwych emisji własnej floty pojazdów. Dzięki komponentom FP PURGE, FP ENERGIZE i FP 4000 mieliśmy dla niego optymalne rozwiązanie w naszej palecie produktów. Późniejsza integracja systemu FP MONITORING została w pierwszej fazie przeprowadzona w taborze a w drugiej w stacji tankowania. Działanie to umożliwiło klientowi m.in. dokładną analizę zużycia paliw a następnie optymalizację tras jak również automatyczne powiadamianie w przypadku niskiego poziomu paliwa w należącej do klienta stacji paliw. W ramach programu wsparcia de minimis produkty nasze otrzymują finansowe wsparcie ze strony państwa.

KLIENT: Handel drewnem

BRANŻA: Transport, pojazdy, zbiorniki

OBSZAR: Zastosowanie systemu FaktorPlus CO2
(FP PURGE, FP ENERGIZE, FP 4000), FP MONITORING